Işın izleme

Genel olarak ışın izleme koordine sistem yoluyla parçacık yolunu belirlemenin bir yöntemidir. SpongeAPI’de bu, alanda gelişigüzel bir sıra yolundaki engelleri keşfetmek için the BlockRay sınıfıyla uygulanır. Yaygın kullanım sorunu bir :javadoc:`Player`ın baktığı engeli bulmak olur.

Işınımın kaynağını Location, Extent ve “Vector3d” ya da bir Entity teriminden geçirerek “BlockRay#from’’ yöntemini kullanarak belirtebilirsiniz. Yöntem, bir BlockRay.BlockRayBuilder döndürecektir.

Tüyo

Eğer Entity olacak ışının kaynağını belirtirseniz, varsayılan yönü ``Entity``nin işaret ettiği yön olacaktır.

To specify the end point, you can use the BlockRay.BlockRayBuilder#to(Vector3d) method, which will set both the direction and ending location. Alternatively, you can specify a direction using BlockRay.BlockRayBuilder#direction(Vector3d) and also a distance limit using BlockRay.BlockRayBuilder#distanceLimit(double).

Not

The default distance limit is 1000 blocks as a safeguard to prevent infinite iteration. To disable the distance limit, use a negative value with BlockRayBuilder#distanceLimit(double).

Filtreleme

Filters determine what blocks are accepted by the BlockRay. To add a filter, use the BlockRayBuilder#stopFilter or BlockRayBuilder#skipFilter method, passing in one or many Predicate<BlockRayHit<E>>s (where E extends Extent). The BlockRayBuilder#stopFilter continues the ray cast when it hits a block that passes the given filter and the BlockRayBuilder#skipFilter skips all blocks that pass the filter. These filters can be chained together to create a complex BlockRay. For convenience, BlockRay contains the following methods for common filter use cases:

 • allFilter: bütün blokları kabul eden bir filtre döndürür

 • onlyAirFilter: sadece havayı kabul eden bir filtre döndürür

 • blockTypeFilter(BlockType): sadece belirlenmiş :javadoc:`BlockType`ı kabul eden bir filtre döndürür

 • continueAfterFilter(Predicate<BlockRayHit<E>>, int): belirlenmiş sayıda engeller tarafından verilen filtrenin geçmişinde devam eden filtreye geri döner.

Tabi ki kendi Predicate<BlockRayHit<E>> filtrenizi de yazabilirsiniz.

Son olarak BlockRay oluşturmayı bitirmek için BlockRay.BlockRayBuilder#build() kullanın.Bir Player``ın baktığı ilk havasız bloğu almak için örnek bir ``BlockRayBuilder kullanımı aşağıda sağlanmıştır.

import org.spongepowered.api.entity.living.player.Player;
import org.spongepowered.api.util.blockray.BlockRay;
import org.spongepowered.api.world.World;

Player player;
BlockRay<World> blockRay = BlockRay.from(player)
  .skipFilter(BlockRay.onlyAirFilter()).stopFilter(BlockRay.onlyAirFilter()).build();

We can rewrite the above to use BlockRay#skipFilter(Predicate<BlockRayHit>) in addition to BlockRay#stopFilter(Predicate<BlockRayHit>). This will skip all air blocks and stop at the first non-air block it hits.

BlockRay<World> blockRay = BlockRay.from(player)
  .skipFilter(BlockRay.onlyAirFilter()).stopFilter(BlockRay.allFilter()).build();

BlockRay kullanma

BlockRay, Iterator dahil ettiğinden beri, `` BlockRay`` tarafından üretilen BlockRayHit’leri yinelemek için` hasNext` ve next gibi yöntemleri (remove değil) kullanabilirsiniz. Buna ek olarak, yineleyiciyi başlangıç konumuna sıfırlamak için BlockRay#reset() yöntemini kullanabilirsiniz. BlockRayHit aracılığıyla tekrar yapmaktansa, BlockRay#end() yöntemini kullanarak, filtrenin kabul ettiği son bloğu elde etmek için blok yolunu sonuna kadar izleyebilirsiniz(veya block limitine erişildiyse hiçbirini).

BlockRayHit kullanmak

`` BlockRayHit``, ışınla kesişen her blok hakkında bilgi içerir. Blokun yerini, ışının yönünü, ışının ve bloğun kesişim noktasının * koordinatlarını ve diğer benzer verileri içerir. Aşağıdaki kod, önceki örnekteki “BlockRay” ‘i, oynatıcı önünde ilk hava tahliye edilmemiş bloğun yerini yazdırmak için kullanmaktadır.

import org.spongepowered.api.util.blockray.BlockRayHit;
import java.util.Optional;

BlockRay<World> blockRay = ...;
Optional<BlockRayHit<World>> hitOpt = blockRay.end();
if (hitOpt.isPresent()) {
  BlockRayHit<World> hit = hitOpt.get();
  System.out.println("Found " + hit.getLocation().getBlockType() + " block at "
    + hit.getLocation() + " with intersection at " + hit.getPosition());
}